Thủ tục hành chính: Đăng ký, chứng nhận hàng nông lâm thủy sản Việt Nam chất lượng cao và uy tín thương mại - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký, chứng nhận hàng nông lâm thủy sản Việt Nam chất lượng cao và uy tín thương mại - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Số hồ sơ: B-BNN-051281-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở nông nghiệp và nông thôn, Hiệp hội ngành hàng của sản phẩm đăng ký (Hội đồng cấp cơ sở); Cục Chế biến, Thương mại Nông lâm thuỷ sản và nghề muối (Hội đồng cấp Bộ)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nông nghiệp và nông nghiệp và phát triển nông thôn, Hiệp hội ngành hàng
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Đánh giá cấp cơ sở được thực hiện chậm nhất 30 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký chứng nhận
Đánh giá cấp Bộ được thực hiện chậm nhất 30 ngày kể từ ngày hết hạn nộp báo cáo đánh giá cấp cơ sở
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng