Thủ tục hành chính: Đăng ký chứng nhận hàng nông lâm thuỷ sản Việt Nam chất lượng cao uy tín và thương mại (cấp cơ sở) - Thái Bình

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký chứng nhận hàng nông lâm thuỷ sản Việt Nam chất lượng cao uy tín và thương mại (cấp cơ sở) - Thái Bình

Số hồ sơ: T-TBH-123363-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng quản lý chất lượng Nông - Lâm - Thủy sản
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Báo cáo đánh giá cấp cơ sở kiện đảm bảo vệ sinh an tòan thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thủy sản
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng