Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Đăng ký cho thuê lại quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại xã, thị trấn - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký cho thuê lại quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại xã, thị trấn - Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hồ sơ: T-VTB-084695-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, thị trấn; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó tại Ủy ban nhân dân xã, thị trấn không quá 06 ngày làm việc; tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện không quá 07 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng