Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Đăng ký cho thuê lại quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân - Hải Phòng

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký cho thuê lại quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân - Hải Phòng

Số hồ sơ: T-HPG-152554-TT
Cơ quan hành chính: Hải Phòng
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã điều chỉnh chủ sử dụng
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng