Thủ tục hành chính: Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất - Bình Phước

Thông tin

Số hồ sơ: T-BPC-018245-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Bất động sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài nguyên - Môi trường
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: d1) Trường hợp không cấp mới giấy chứng nhận (ký xác nhận tại trang 3 và 4 của giấy chứng nhận ): 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
d2) Trường hợp cấp mới giấy chứng nhận:
15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:
- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chín 09 ngà
- Phòng Tài nguyên và Môi trường ba 03 ngày
- Chi cục Thuế và Ủy ban nhân dân huyện 03 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng