Thủ tục hành chính: Đăng ký chia Hợp tác xã thành một số Hợp tác xã - Thái Bình

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký chia Hợp tác xã thành một số Hợp tác xã - Thái Bình

Số hồ sơ: T-TBH-065192-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính kế hoạch
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng