Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đăng ký chấm dứt, thay đổi việc giám hộ - Sóc Trăng

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký chấm dứt, thay đổi việc giám hộ - Sóc Trăng

Số hồ sơ: T-STG-070375-TT
Cơ quan hành chính: Sóc Trăng
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng