Thủ tục hành chính: Đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ có yếu tố nước ngoài - Lào Cai

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ có yếu tố nước ngoài - Lào Cai

Số hồ sơ: T-LCA-220822-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng hành chính tư pháp - Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp
Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp cần xác minh, thì thời hạn trên được kéo dài thêm 02 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng