Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đăng ký chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập - Ninh Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập - Ninh Thuận

Số hồ sơ: T-NTH-261585-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Người đăng ký hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định tại Văn phòng Phát triển kinh tế;
Thời hạn giải quyết: - Đối với chấm dứt hoạt động chi nhánh: 05 ngày làm việc.
- Đối với chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 03 ngày làm việc;
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Xoá tên các địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh và thu lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đối với trường hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Xoá địa điểm kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh đối với trường hợp chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh; Đồng thời ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng