Thủ tục hành chính: Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài - Thừa Thiên Huế

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài - Thừa Thiên Huế

Số hồ sơ: T-TTH-BS372
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký giám hộ thực hiện đăng ký chấm dứt giám hộ.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện thụ lý hồ sơ và tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Người có yêu cầu đăng ký chấm dứt giám hộ trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ đăng ký chấm dứt giám hộ;
- Người nộp hồ sơ đăng ký chấm dứt giám hộ có thể nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng