Thủ tục hành chính: Đăng ký, cấp phép tổ chức, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ tin học và các chuyên đề bồi dưỡng, cập nhật kiến thức khác theo chương trình giáo dục thường xuyên - Kon Tum

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký, cấp phép tổ chức, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ tin học và các chuyên đề bồi dưỡng, cập nhật kiến thức khác theo chương trình giáo dục thường xuyên - Kon Tum

Số hồ sơ: T-KTU-124915-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực: Chức danh, bằng cấp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ, các cơ quan liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng