Thủ tục hành chính: Đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh (trường hợp bị rách) - Kiên Giang

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh (trường hợp bị rách) - Kiên Giang

Số hồ sơ: T-KGI-132403-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực: Hộ kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thị xã, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong 7 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng