Thủ tục hành chính: Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận) - Ninh Bình

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận) - Ninh Bình

Số hồ sơ: T-NBI-BS52
Cơ quan hành chính: Ninh Bình
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh, Sở Xây dựng; Ban Quản lý các khu công nghiệp; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; Trong thời hạn không quá 19 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện các nội dung quy định tại Bước 3 - Trình tự thực hiện; Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phiếu lấy ý kiến các cơ quan quản lý nhà nước về tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm ký Giấy chứng nhận và gửi lại hồ sơ và Giấy chứng nhận đã ký cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trả cho người sử dụng đất Giấy chứng nhận; Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được miễn nghĩa vụ tài chính liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính thì việc trao Giấy chứng nhận được thực hiện sau khi người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính hoặc sau khi nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác định được miễn nghĩa vụ tài chính
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng