Thủ tục hành chính: Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư (gắn với thành lập Doanh nghiệp tư nhân) - Đồng Nai

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư (gắn với thành lập Doanh nghiệp tư nhân) - Đồng Nai

Số hồ sơ: T-DNA-210790-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực: Đầu tư, Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Công thương (đối với trường hợp đăng ký kinh doanh có thực hiện quyền phân phối)
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
Thời hạn giải quyết: - 09 ngày làm việc, kể từ khi bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Đối với trường hợp đăng ký kinh doanh có thực hiện quyền phân phối, thời gian thực hiện là hai mươi hai (22) ngày làm việc, kể từ khi bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đầu tư
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng