Thủ tục hành chính: Đăng ký các loại thuốc nổ - Bắc Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký các loại thuốc nổ - Bắc Ninh

Số hồ sơ: T-BNI-054359-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực: An toàn lao động
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không qui định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Vào sổ mẫu số 03-Thông tư số 04/2008
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng