Thủ tục hành chính: Đăng ký cá nhân đi làm việc ở nước ngoài - Vĩnh Phúc

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký cá nhân đi làm việc ở nước ngoài - Vĩnh Phúc

Số hồ sơ: T-VPH-063659-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Vĩnh Phúc
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Vĩnh Phúc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng