Thủ tục hành chính: Đăng ký bổ sung thuốc bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký bổ sung thuốc bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Số hồ sơ: B-BNN-239012-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Bảo vệ thực vật
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi có kết quả họp Hội đồng tư vấn
Ban hành Thông tư Danh mục thuốc bảo vệ thực vật: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: - Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật - Thời hạn có hiệu lực: 5 năm
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng