Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp - Quảng Ngãi

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp - Quảng Ngãi

Số hồ sơ: T-QNG-045677-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trưởng Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phó Trưởng Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi, Công an tỉnh Quảng Ngãi
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận, Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng