Thủ tục hành chính: Đăng ký bổ sung, sửa đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại - Bến Tre

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký bổ sung, sửa đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại - Bến Tre

Số hồ sơ: T-BTR-031556-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực: Quản lý con dấu, Dịch vụ thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương Bến Tre
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương Bến Tre
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng