Thủ tục hành chính: Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận - Vĩnh Long

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận - Vĩnh Long

Số hồ sơ: T-VLG-BS118
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, công trình xây dựng, nông nghiệp, cơ quan thuế, cơ quan tài chính, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách thức thực hiện: Người đề nghị cấp Giấy chứng nhận nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn Phòng Đăng ký đất đai. Trường hợp người đề nghị cấp Giấy chứng nhận là hộ gia đình, cá nhân được chọn lựa nộp hồ sơ tại Văn Phòng Đăng ký đất đai hoặc nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 (mười lăm) ngày ( ) làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không bao gồm thời gian niêm yết công khai hồ sơ 15 ngày thực hiện tại Uỷ ban nhân dân cấp xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng