Thủ tục hành chính: Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận sử dụng đất - Ninh Bình

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận sử dụng đất - Ninh Bình

Số hồ sơ: T-NBI-BS54
Cơ quan hành chính: Ninh Bình
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh, Sở Xây dựng; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thời gian trên không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; Trong thời hạn không quá 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ,Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện các nội dung quy định tại Bước 3 -Trình tự thực hiện; Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phiếu lấy ý kiến các cơ quan quản lý nhà nước về tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; Cơ quan thuế có trách nhiệm thông báo việc thực hiện nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được số liệu địa chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính; Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm ký Giấy chứng nhận và gửi lại Giấy chứng nhận đã ký cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất; Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trả cho người sử dụng đất Giấy chứng nhận; Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được miễn nghĩa vụ tài chính liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính thì việc trao Giấy chứng nhận được thực hiện sau khi người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính hoặc sau khi nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác định được miễn nghĩa vụ tài chính.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Cấp Giấy chứng nhận hoặc xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng