Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-282516-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Trung tâm Giao dịch một cửa liên thông cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, công trình xây dựng, nông nghiệp, Chi cục Thuế, Phòng Tài nguyên và Môi trường
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: Tổng thời gian thực hiện không quá hai mươi (20) ngày làm việc, không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định. Cụ thể:
- Trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã: Thời hạn tiếp nhận, chuyển hồ sơ và thực hiện các công việc là ba (03) ngày.
- Thời hạn thực hiện tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai là bảy (07) ngày làm việc.
- Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Phiếu chuyển thông tin địa chính, cơ quan thuế có trách nhiệm xác nhận nghĩa vụ tài chính và gửi Thông báo nộp tiền cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.
- Thời hạn làm việc tại Phòng Tài nguyên và Môi trường là không quá hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.
- Ủy ban nhân dân cấp huyện ký cấp Giấy chứng nhận trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc.
- Thời hạn trả kết quả cho người đăng ký nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của Trung tâm Giao dịch một cửa liên thông cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã là hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận.
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 15 ngày. Trong đó: Thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Giao dịch một cửa liên thông cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã tăng thêm hai (02) ngày làm việc; tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tăng thêm năm (05) ngày làm việc; tại Phòng Tài nguyên và Môi trường tăng thêm ba (03) ngày làm việc; tại Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện tăng thêm ba (03) ngày làm việc; tại Trung tâm Giao dịch một cửa liên thông cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã trả kết quả cho người sử dụng đất tăng thêm hai (02) ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Ghi vào Sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng