Thủ tục hành chính: Đăng ký bổ sung đối với người sẵn sàng nhập ngũ - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký bổ sung đối với người sẵn sàng nhập ngũ - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS271
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Nghĩa vụ quân sự
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Chỉ huy quân sự cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban chỉ huy quân sự cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- Ủy ban nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: Trong ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Đăng ký nội dung thay đổi, bổ sung vào Sổ danh sách đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng