Thủ tục hành chính: Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ; đổi tên do thành lập doanh nghiệp tư nhân; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký cấp Giấy chứng nhận - Lâm Đồng

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ; đổi tên do thành lập doanh nghiệp tư nhân; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký cấp Giấy chứng nhận - Lâm Đồng

Số hồ sơ: T-LDG-BS253
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường (nếu cấp mới giấy chứng nhận)
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng, Ban quản lý các khu công nghiệp; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục thuế cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc nếu nếu xác nhận Giấy chứng nhận đã cấp. Không quá 20 ngày đối với trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất được chỉnh lý
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng