Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đăng ký biến động về sử dụng đất do thay đổi về nghĩa vụ tài chính của tổ chức - Sóc Trăng

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký biến động về sử dụng đất do thay đổi về nghĩa vụ tài chính của tổ chức - Sóc Trăng

Số hồ sơ: T-STG-034654-TT
Cơ quan hành chính: Sóc Trăng
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường Sóc Trăng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chỉnh lý nội dung biến động tại trang 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng