Thủ tục hành chính: Đăng ký biến động sử dụng đất do thay đổi về quyền sử dụng đất - Thái Bình

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký biến động sử dụng đất do thay đổi về quyền sử dụng đất - Thái Bình

Số hồ sơ: T-TBH-038546-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 17 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Ghi nội dung đăng ký biến động vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng