Thủ tục hành chính: Đăng ký biến động khi chuyển nhượng dự án có sử dụng đất - Lâm Đồng

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký biến động khi chuyển nhượng dự án có sử dụng đất - Lâm Đồng

Số hồ sơ: T-LDG-273168-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục thuế cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định thu hồi đất đối với bên chuyển nhượng dự án; Quyết định giao đất, cho thuê đất cho bên nhận chuyển nhượng dự án; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng