Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong trường hợp thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong trường hợp thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS115
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc (Thời gian thực hiện không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính).
+ Thời hạn tiếp nhận giải quyết lần 1: 04 ngày.
● Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất: 04 ngày.
+ Thời hạn tiếp nhận giải quyết lần 2: 11 ngày
Sau khi tổ chức hoặc người nhận chuyển nhượng thực hiện nghĩa vụ tài chính. Nộp chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính cho cán bộ tiếp nhận.
● Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất: 05 ngày. Trường hợp người nhận quyền sử dụng đất được chỉnh lý trên giấy chứng nhận thì Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất chỉnh lý trên giấy chứng nhận để trao cho người được cấp mà không cần phải thực hiện 02 bước sau.
● Phòng Tài nguyên và Môi trường: 02 ngày.
● Ủy ban nhân dân cấp huyện: 04 ngày.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng