Thủ tục hành chính: Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai - Lâm Đồng

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai - Lâm Đồng

Số hồ sơ: T-LDG-273135-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan thuế
Cách thức thực hiện: Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày, không kể thời gian tổ chức thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được xác nhận đăng ký biến động tại trang 3 hoặc trang 4 Giấy chứng nhận hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường đăng ký biến động mà phải cấp Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng