Thủ tục hành chính: Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất do chia, tách, hợp nhất, sát nhập tổ chức, chuyển đổi công ty - Lâm Đồng

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất do chia, tách, hợp nhất, sát nhập tổ chức, chuyển đổi công ty - Lâm Đồng

Số hồ sơ: T-LDG-273123-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục thuế cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất (nếu có)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Xác nhận đăng ký biến động tại trang 3 hoặc trang 4 Giấy chứng nhận hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng