Thủ tục hành chính: Đăng ký bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (Trường hợp chưa có GCNQSDĐ nhưng có 1 trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1,2 và 5 điều 50 luật đất đai) - Cà Mau

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (Trường hợp chưa có GCNQSDĐ nhưng có 1 trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1,2 và 5 điều 50 luật đất đai) - Cà Mau

Số hồ sơ: T-CMU-083980-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực: Giao dịch bảo đảm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và Phòng Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận dủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đơn yêu cầu đăng ký thế chấp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng