Thủ tục hành chính: Đăng ký bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Cà Mau

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Cà Mau

Số hồ sơ: T-CMU-065398-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực: Giao dịch bảo đảm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Cà Mau
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Cà Mau
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ và hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận chỉnh lý trên giấy
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng