Thủ tục hành chính: Đăng ký bán doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân - Sóc Trăng

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký bán doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân - Sóc Trăng

Số hồ sơ: T-STG-024186-TT
Cơ quan hành chính: Sóc Trăng
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế, Công an
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Không
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng