Thủ tục hành chính: Đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa - Cà Mau

Thông tin thủ tục hành chính Đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa - Cà Mau

Số hồ sơ: T-CMU-128546-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực: Đăng kiểm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận vào đơn đề nghị
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng