Thủ tục hành chính: Đăng kiểm bè cá - Hải Phòng

Thông tin thủ tục hành chính Đăng kiểm bè cá - Hải Phòng

Số hồ sơ: T-HPG-152366-TT
Cơ quan hành chính: Hải Phòng
Lĩnh vực: Đăng kiểm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hải Phòng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hải Phòng
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Từ khi nhận đủ hồ sơ đến khi trả kết quả là 07 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng