Thủ tục hành chính: Đăng kí thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục - Cà Mau

Thông tin thủ tục hành chính Đăng kí thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục - Cà Mau

Số hồ sơ: T-CMU-046314-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thị trấn Sông Đốc
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân thị trấn Sông Đốc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian gửi về Phòng Giáo dục và đào tạo huyện)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng