Thủ tục hành chính: Đăng kí/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp - Cà Mau

Thông tin thủ tục hành chính Đăng kí/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp - Cà Mau

Số hồ sơ: T-CMU-065397-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực: Khu kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Cà Mau
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Cà Mau
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng