Thủ tục hành chính: Cung cấp và đăng tải thông tin trên báo đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu - Tuyên Quang

Thông tin thủ tục hành chính Cung cấp và đăng tải thông tin trên báo đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu - Tuyên Quang

Số hồ sơ: T-TQU-241272-TT
Cơ quan hành chính: Tuyên Quang
Lĩnh vực: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban Nhân dân cấp Xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã; thông qua hệ thống bưu chính; qua Internet
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Cung cấp và đăng tài thông tin trên báo đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng