Thủ tục hành chính: Cung cấp thông tin quy hoạch thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp huyện - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Cung cấp thông tin quy hoạch thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp huyện - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-257347-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân cấp Huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hạ tầng - Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị thị xã.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban Nhân dân cấp Xã
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Quản lý đô thị thị xã.
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản cung cấp thông tin quy hoạch
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng