Thủ tục hành chính: Cung cấp thông tin đất đai - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Cung cấp thông tin đất đai - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-258218-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
Thời hạn giải quyết: Trong ngày đối với các yêu cầu về tra cứu thông tin; không quá 02 ngày đối với việc trích lục bản đồ địa chính thửa đất, trích sao sổ địa chính, số mục kê.
Trường hợp cung cấp thông tin dưới dạng tổng hợp thông tin đất đai thì theo thỏa thuận giữa Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất với bên yêu cầu cung cấp thông tin
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Trích lục bản đồ địa chính; trích sao hồ sơ địa chính hoặc các thông tin theo yêu cầu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng