Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cung cấp dữ liệu đất đai - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Cung cấp dữ liệu đất đai - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-282536-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: - Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.Đối với địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Văn phòng Đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp dữ liệu đất đai từ hồ sơ địa chính theo phân cấp quản lý hồ sơ địa chính.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: Trong ngày (trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì cung cấp dữ liệu vào ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai dưới hình thức tổng hợp thông tin thì thời hạn cung cấp dữ liệu theo thỏa thuận bằng hình thức hợp đồng)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Dữ liệu đất đai trên giấy hoặc thiết bị lưu trữ điện tử
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng