Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cung cấp dữ liệu đất đai - Ninh Bình

Thông tin thủ tục hành chính Cung cấp dữ liệu đất đai - Ninh Bình

Số hồ sơ: T-NBI-BS69
Cơ quan hành chính: Ninh Bình
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường; Gửi qua đường công văn, bưu điện; Gửi qua thư điện tử hoặc qua cổng thông tin đất đai
Thời hạn giải quyết: Trường hợp nhận được yêu cầu trước 15 giờ thì phải cung cấp ngay trong ngày; trường hợp nhận được yêu cầu sau 15 giờ thì cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo; Trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai dưới hình thức tổng hợp thông tin thì thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai được xác định theo thỏa thuận giữa cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai và người có yêu cầu bằng hình thức hợp đồng
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Dữ liệu đất đai theo yêu cầu của người cần cung cấp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng