Thủ tục hành chính: Cung cấp dữ liệu đất đai - Kiên Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cung cấp dữ liệu đất đai - Kiên Giang

Số hồ sơ: T-KGI-BS101
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai
Thời hạn giải quyết: - Trong ngày làm việc. Trường hợp nhận được yêu cầu sau 15 giờ thì cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo;
- Trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai dưới hình thức tổng hợp thông tin thì thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai được xác định theo thỏa thuận giữa cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai và người có yêu cầu bằng hình thức hợp đồng.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Dữ liệu đất đai trên giấy hoặc thiết bị lưu trữ điện tử
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng