Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cử Đoàn ra - Tây Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Cử Đoàn ra - Tây Ninh

Số hồ sơ: T-TNI-249099-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Ngoại giao-lãnh sự
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Ngoại vụ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Văn phòng Sở Ngoại vụ
Thời hạn giải quyết: Trường hợp thuộc thẩm quyền của Sở Ngoại vụ: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định; Trường hợp cán bộ - công chức - viên chức thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy quản lý: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định; Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị quản lý theo thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh: 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng