Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6297/VPCP-QHQT
V/v Báo cáo kết quả tình hình thực hiện các dự án do IFAD tài trợ

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,  Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Giang, Tuyên Quang,   Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bến Tre, Cao Bằng, Trà Vinh.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 14444/BTC-TCĐN ngày 25 tháng 10 năm 2007), Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung và các khuyến nghị nêu trong Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các dự án do Quỹ Quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD) tài trợ cho Việt Nam trong thời gian qua.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, địa phương liên quan làm việc với phía IFAD về nội dung các các khuyến nghị nêu trong Báo cáo trên để đưa vào nội dung Chiến lược hợp tác giữa Việt Nam và IFAD trong giai đoạn 2008-2012.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ,   PTT Nguyễn Sinh Hùng (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản;   các Vụ: TH, NN, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc