Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG NGHIỆP
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4184/BCN-HTQT
V/v xuất nhập khẩu hoá chất Bảng thuộc Nghị định số 100/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 của Chinh phủ và Quyết đinh, Thông tư liên quan của Bộ Công nghiệp

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2006

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Nhằm đảm bảo kiểm soát tốt việc xuất nhập khẩu các hoá chất Bảng thuộc Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ và phá huỷ vũ khí hoá học theo tinh thần cam kết quốc tế đã ký, thời gian qua Bộ Công nghiệp đã chủ trì xây dựng để trình ban hành và ban hành các quy định cụ thể liên quan nêu tại các văn bản dưới đây:

- Nghị định số 100/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 của Chính phủ về thực hiện Công ước phát triển sản xuất, tàng trữ và phá huỷ vũ khí hoá học (Điều 5, Điều 9 và Phụ lục số 4);

- Quyết định 05/2006/QĐ-BCN ngày 07/4/2006 của Bộ Công nghiệp về việc Công bố danh mục hoá chất cấm xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ;

- Thông tư số 01/2006/TT-BCN ngày 11/4/2006 của Bộ Công nghiệp Hướng dẫn quản lý xuất khẩu nhập khẩu hoá chất độc và sản phẩm có hoá chất độc hại, tiền chất ma tuý, hoá chất theo tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Công nghiệp (Mục 1 Phần I; Mục 2 Phần II và Phụ lục số 2).

Theo tinh thần các văn bản nói trên, Bộ Công nghiệp được Chính phủ phân công trực tiếp quản lý giải quyết việc cấp phép xuất nhập khẩu các hoá chất Bảng thuộc diện kiểm soát của Công ước đã nêu.

Để tạo thuận lợi trong phối hợp xử lý giải quyết các vấn đề liên quan đến xuất nhập khẩu của các hoá chất Bảng, tránh tình trạng để doanh nghiệp phải liên hệ vòng vèo gây mất thời gian và chi phí, Bộ Công nghiệp đề nghị Tổng cục Hải quan thông báo cho các Chi Cục Hải quan thuộc các tỉnh, thành phố trong cả nước địa chỉ của đơn vị đầu mối của Bộ chịu trách nhiệm xử lý, giải quyết các vấn đề nói trên như sau:

Vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ Công nghiệp

54 Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại/ fax: 04. 8 246 762

Fax: 04. 8 265 303

E mai: vnacwc@moi.gov.vu

Xin trân trọng cám ơn sự hợp tác của Tông cục Hải quan ./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đổ Hữu Hào