Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3063/TCHQ-KTTT
V/v: Ân hạn thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Chi nhánh công ty TNHH Thép Vinh Đa
(168 Ngọc Khánh - Ba Đình - Hà Nội) 

Trả lời công văn số: 47/CV-VD ngày 24 tháng 6 năm 2006 về việc ân hạn thuế của Chi nhánh Công ty TNHH thép Vinh Đa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tra cứu trên hệ thống QLRR ngày 05/7/2006 tại Tổng cục Hải quan thì Chi nhánh Công ty TNHH thép Vinh Đa không thuộc diện đã từng nợ thuế quá 90 ngày của tờ khai 1568/NKD ngày 01/11/2005 tại Chi cục HQ đường sắt quốc tế Yên Viên. Tuy nhiên, Chi nhánh Công ty TNHH thép Vinh Đa không được ân hạn thuế vì hiện nay công ty còn nợ thuế quá hạn của 02 tờ khai 3537/NKD ngày 30/5/2006 tại Chi cục HQ quản lý hàng đầu tư gia công (Cục Hải quan TP Hà Nội).

Như vậy để được ân hạn thuế, đề nghị Chi nhánh Công ty TNHH thép Vinh Đa nộp ngay số nợ thuế quá hạn của 02 tờ khai trên và đáp ứng đúng các quy định tại điểm 2 phần A Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Chi nhánh Công ty TNHH thép - Vinh Đa biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 

 
Đặng Thị Bình An