Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3017/TCHQ-KTTT
V/v: Thời gian ân hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Chi nhánh Công ty thương mại Hải Phòng
   (5 Phan Chu Trinh, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh)
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Trả lời công văn số 25/CV-2005 ngày 15/6/2006 của Chi nhánh Công ty thương mại Hải Phòng tại Tp. Hồ Chí Minh về việc ân hạn nộp thuế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo tra cứu thông tin doanh nghiệp trên hệ thống quản lý rủi ro ngày 3/7/2006 của Tổng cục Hải quan thì Chi nhánh Công ty Thương mại Hải phòng (MST: 0200106677001) đã từng nợ thuế quá 90 ngày tại Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh các tờ khai: số 12965/NKD01 ngày 31/3/2005; 1133/NKD01 ngày 19/2/2005; 284/NKD01 ngày 31/1/2005; 229/NKD01 ngày 25/1/2005; 165, 166/NKD01 ngày 18/1/2005; 114/NKD01 ngày 12/1/2005; 77, 79/NKD01 ngày 10/1/2005; 55/NKD01 ngày 8/1/2005; 53/NKD01 ngày 7/1/2005.

Nguyên nhân dẫn tới việc doanh nghiệp từng bị nợ quá 90 ngày là do điều chỉnh giá tính thuế và Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2366/TCHQ-KTTT ngày 17/6/2005 hướng dẫn hải quan địa phương cho các doanh nghiệp bị điều chỉnh giá tính thuế được nộp thuế theo kế hoạch, đến nay Chi nhánh Công ty Thương mại Hải phòng đã nộp đủ thuế theo kế hoạch.

Để tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, Tổng cục Hải quan đồng ý để Chi nhánh Công ty Thương mại Hải phòng được hưởng thời gian ân hạn nộp thuế, với điều kiện ngoài các tờ khai nêu trên, nếu không có nợ thuế quá hạn của các tờ khai thác và đáp ứng được các tiêu chí quy định tại điểm 2.1 Phần A Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Chi nhánh Công ty thương mại Hải phòng biết và liên hệ với hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 

 
Đặng Thị Bình An