Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3010/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế mặt hàng rượu

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2006 

 

Kính Gửi: Cục Hải quan Đồng Nai

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 20/CV/2006 ngày 29/5/2006 của Công ty TNHH V.D.F khiếu nại về các lô rượu do Công ty nhập khẩu qua Cục Hải quan Đồng Nai. Qua xem xét hồ sơ của doanh nghiệp và báo cáo của Cục Hải quan Đồng Nai, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 60/2002/NĐ-CP ngày 06/6/2002 của Chính phủ hướng dẫn xác định giá tính thuế theo Hiệp định trị giá GATT/WTO;

Căn cứ Thông tư số 118/2003/TT-BTC ngày 08/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 60/2002/NĐ-CP ngày 06/6/2002 của Chính phủ;

Theo hồ sơ vụ việc và báo cáo của Cục Hải quan Đồng Nai tại công văn số: 210/HQĐN-NV ngày 22/02/2006 thì việc bác bỏ trị giá giao dịch của lô hàng là dựa trên việc khảo sát giá trị thị trường so với giá do công ty cung cấp thấp hơn (bằng 80%) nên đã tiến hành tham vấn và xác định lại giá.

Tuy nhiên, khi xác định giá, Cục Hải quan Đồng Nai căn cứ giá hàng giống hệt, tương tự tại 2 tờ khai của Hải quan TP. Hồ Chí Minh và TP Hà Nội không có đủ các điều kiện về giống hệt, cùng cấp độ thương mại và số lượng, thời gian các tờ khai đó quá 30 ngày nhưng vẫn áp dụng phương pháp 2&3 là không đúng quy định tại Nghị định 60 và Thông tư 118.

Từ những căn cứ trên, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Đồng Nai hủy bỏ thông báo giá số 35/TB ngày 29/3/2005 của Cục Hải quan Đồng Nai về việc xác định trị giá tính thuế đối với lô rượu do Công ty V.F.D nhập khẩu theo tờ khai số: 72/NK/KD/LBT ngày 01/02/2005, đồng thời căn cứ hồ sơ nhập khẩu, thông tin có sẵn tại thời điểm đăng ký tờ khai để xác định lại giá theo đúng phương pháp quy định, sau đó làm việc với doanh nghiệp để có quyết định cuối cùng; Sau khi có quyết định của Cục Hải quan Đồng Nai mà doanh nghiệp thấy không thỏa đáng thì hướng dẫn doanh nghiệp khiếu nại tiếp theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Đồng Nai được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 
 

Đặng Thị Bình An