Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2551/LĐTBXH-LĐVL
V/v: hợp đồng lao động

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời Công văn số 3980/SLĐTBXH-LĐ ngày 06/7/2006 của Quý Sở về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1- Căn cứ các quy định pháp luật lao động hiện hành, việc giao kết loại hợp đồng lao động theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng nhiều lần nhưng không liên tục là không vi phạm pháp luật lao động.

2- Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian đã làm việc theo các hợp đồng lao động đã giao kết mà người lao động thực tế làm việc cho một người sử dụng lao động./. 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ LĐ-VL

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng